mega888  
MAGNET
è"ðâî
è"ðâî úìäðî  éùàøä ïòãîä úëùì  øçñîäå äééùòúä ãøùî  ìàøùé úðéãî
English overview
What's new (Hebrew)
Kol Koreh
Magnet programs (Hebrew)
Consortium program (Hebrew)
Magneton program (Hebrew)
Nofar program (Hebrew)
User's association (Hebrew)
Bio-Pharma infrastructure (Hebrew)
Forms download page
The MAGNET Program is dedicated to the establishment of a technological infrastructure for the next generation, and to the creation of a cooperative technological reservoir - containing a combination of knowledge from the industrial sector and the academic world. Through this one plus one formula that adds up to a sum greater than two, MAGNET enables industrial companies to draw from a vast and varied technology pool, giving them the capabilities to develop innovative, high value added products with high export potential.
ìàøùéá úéçøæàä äééùòúä ìù çååèä êåøà éâåìåðëèä éúåøçúä ïåøúéä çåúéô ãåãéò
éíéîåçúá ø÷çî úåãñåîå íéé÷ñò íéãéâàú ìù (Clusters) íéãâàî úøéöé éãé ìò
.íäá éñçé ïåøúé úåéäì éåùò úéìàøùéä äééùòúìù ,éîìåòä ÷åùá úåáéùç ìòá

,ñ"îúá éùàøä ïòãîä úëùì ìù òåéñä úøâñî àéä - éâåìåðëè éøðâ ô"åî - è"ðâî úéðëú
.1994-î ìçä úìòåôù ,úéìàøùéä äééùòúì úéâåìåðëèä úéúùúä ìù ãáåøá úìôèîä

Bio-Technology | Communication | Electronics | Energy
Materials | Multi Domain | Software | User associations


BIOTECHNOLOGY
COMMUNICATIONS
SOFTWARE
ENERGY
MATERIALS
ELECTRONICS
MICROELECTRONICS
USER
ASSOCIATIONS

[ íéñôè | oéùîúùî ãåâéà | øôåð | ïåèðâî | íåéöøåñðå÷ | è"ðâî úåéðëåú | ùãç äî | úéáä óã ]


For more information, Please contact :
"Magnet Program" - Industry House,
29 Hamered St.,
PO Box 50364,
Tel-Aviv, Israel 61500.
Tel: 972-3-5118110
Fax: 972-3-5100622
E-Mail: info@magnet.org.il
This page is hosted by RAMOT Information Centers,
send comments to Aaron Shohet